ส.อ.ท.ชงแล้ว คนละครึ่งเฟส 3 เสนอเพิ่มวงเงินเป็น 5,000 บาท

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่โครงการ ค นละครึ่ง ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 มีกระแสตอบรับดีเกินคาด ล่ าสุดมีรายงานว่า กระทร วงการคลัง เตรียมพิจารณาเดินหน้าโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3

ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกร รมแห่งประเท ศไทย หรือ ส.อ.ท. เสนอรั ฐบ าลพิจารณาขย ายวงเงินช่วยเหลือเป็น 5,000 บ าท

ก่อนหน้ านี้ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลังเปิ ดเผยว่า การดำเนินโครงการ ค นละครึ่ง เฟส 3 จะพิจารณาหลังจากสิ้ นสุดโครงการทั้ง 2 เฟส สิ้ นเดือนมีนาค มนี้เพราะไม่อย า กทำให้ประชาชนสับสน ทั้งโครงการ คนละครึ่ง และ เราชนะ จึงจะให้โครงการต่างๆ จบก่อน แล้วจะพิจารณาอีกครั้ง

ล่ าสุด มีรายงานว่า กระทรวงการคลัง เตรียมพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส 3หลังจากที่ครบกำหนดในเฟส 1 และ 2 เนื่องจากมาตรการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่ างมาก

เบื้องต้นอาจเป็นการลงทะเบี ยนใ หม่ทั้งหมด ซึ่งจะต้องให้ครอบคลุมประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ โดยฝ่ายนโยบายจะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในสถานก ารณ์ ณ ตอนนั้น ว่ายังจำเป็นต้องมีมาตรการหรือไ ม่ ถ้ามีก็อาจต้องลงทะเบี ยนใ หม่ทั้งหมด 15 ล้ านคนแรกที่เคยได้สิทธิแล้ว

ซึ่งอาจจะเป็นการขย ายการลงทะเบี ยนเป็น 20 ล้ านคนก็ได้ ขณะที่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกร รมแห่งประเท ศไทย กล่ าวถึงข้อเสนอต่อรั ฐบ าล ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยเสนอให้เพิ่มวงเงิ นใช้จ่ายโครงการ ค นละครึ่ง เป็น 5,000 บ าท รวมทั้งขย ายระยะเวล าโครงการ

และสนับสนุนให้มีโครงการ ค นละครึ่งเฟส 3 พร้อมขย ายจำนวนผู้ได้รับสิทธิ ส่วนการกระตุ้นการบริโภคภายในประเท ศนั้น สนับสนุนให้มีโครงการ ช้อปดีมีคืน ในปี 2564

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในกลุ่มที่ต้องเสี ยภ าษีได้มีการใช้จ่าย โดยคืนภ าษีจากเดิมสูงสุด 30,000 บ าท เป็น 50,000 บ าท เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2564 ที่มา Ch7