ส่งกำลังใจ รพ.ศิริราชแถลงอาการ ผู้ว่าสมุทรสาคร ติดเชื้ อซ้ำ ใส่ท่อช่วยหายใจอีกรอบ

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 15 ม.ค. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพ ทย์ศิริราชพย าบาล กล่ าวถึงอาการ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ว่า

จากเดิมที่ทีมแ พทย์จะนำท่อช่วยหา ยใจออก แต่เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ผู้ว่าฯ ไ ข้ขึ้น โดยพบว่าเกิดจากการติ ดเชื้ อแบ คทีเรี ยในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งไม่เกี่ยวกับCV-19 แต่ที่ติดเ ชื้ อเพราะมีโอกาสเกิดขึ้น เมื่อผู้ป่ วยอายุมาก จึงให้ย าปฏิชี วนะ และยังต้องให้เครื่ องช่ วยหายใจต่อ แต่เป็นลักษณะเพื่อกระตุ้นให้ห ายใจ


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่ าวว่า ขณะนี้คนไ ข้รู้สึกตัวจนสามารถสื่อสารกันได้ เพียงแต่ยังพูดไม่ได้เพราะยังคงท่ อช่ วยหา ยใจ ท่านได้มีการสื่อสาร ได้ยินเสียงลู กแล้ว ช่วยให้มีกำลังใจ ท่านดีใจมากที่ได้ยินเสียงลู ก โดยเวลารั กษาปอ ดติดเ ชื้ อจะต้องให้การรั กษ าหลายอย่ าง ไม่ใช่แค่ย าปฏิชี วนะ เพราะจะมีเส มห ะคั่ งในลำค อ จะต้องดู ดออก ไม่อย่ างนั้นจะไปอุ ดหลอ ดล มจะทำให้เชื้ อเจริญเติบโต

ดังนั้น จึงยังไม่เอาท่อช่วยหายใจออก เพื่อให้สามารถนำสายดูดเอาเข้าไปได้ด้วย นอกจากนี้หลังให้ย าปฏิชี วนะโดยทั่วไปคือประมาณ 48-72 ชั่วโมง ก็จะประเมินอีกครั้ง

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าน่าเป็นห่ วงหรือไม่ ผมเป็นห่วงเสมอ จนกว่าคนไ ข้จะเดินกลับบ้าน แต่ที่ผ่านมา คนไ ข้ปอ ดอักเส บแบบนี้เราเอาอยู่มากกว่าเอาไม่อยู่ และจากการดูแลที่ผ่านมาปอ ดท่านผู้ว่าฯ ไม่ได้ถูกทำล ายจากCV-19 เท่าไหร่ เพราะดูจากท่านอนหงายก็บอกอะไรเราได้พอสมควร ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่ าว

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หายป่ วยโดยเร็ วนะคะ