สรุปแล้ว บัตรคนจ น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เยียวย าเราชนะ เงินเข้าอัตโนมัติ

เรียกได้ว่าเป็นโครงการของภาครัฐ ที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการเราชนะ มาตรการช่วยเ หลือ CV19 รอบใหม่ที่รัฐบาลเข็นออกมาเพื่อลดภ าระค่ าครองชีพให้กับประชาชน บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพ ร่กระจ าย CV19 โดยรัฐจะสนับสนุนวงเงินช่วยเห ลือกลุ่มเป้าหมายกว่า 31.1 ล้านคน วงเงินรวมทั้งสิ้นมากกว่า 210,000 ล้านบาท

โดยในส่วนของกลุ่มผู้ถือบัตรคนจ น หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่ไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com นั้น มีรายละเอียด ดังนี้ กลุ่มผู้มีบัตรคนจ น หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1.กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับอยู่แล้วเดือนละ 800 บาท

-รัฐช่ วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ -คิดเป็นเดือนละ 2,700 บาท/คน

-วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

2.กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับอยู่แล้วเดือนละ 700 บาท

-รัฐช่ วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาทต่อสัปดาห์ -คิดเป็นเดือน 2,800 บาทต่อคน

-วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

โดยรัฐจะโอนเงินเข้าบัตรคนจ น หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ทุกๆวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เงินเข้าครั้งแรกในวันที่ 5 ก.พ. 64 ตามด้วยวันที่ 12 ก.พ., 19 และ 16 ก.พ. 64

เดือนมีนาคม 2564 เงินเข้าวันที่ 5 มี.ค. ตามด้วย 12 , 19 และ 26 มี.ค.64

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ