สมุทรสาคร พบผู้ติดต่อรายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 801 ราย

สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่าไว้วางใจขอย้ำประชาชนการ์ดอย่าเพิ่งตก เพราะจำนวนผู้ติดตอในแต่ละวันยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดวันที่ 31 ม.ค.2564 ,uรายงานสถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 จ.สมุทรสาคร ว่า เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา จากข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ป่ว ย รายใหม่เพิ่ม 801 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 722 ราย จำแนกเป็นคนไทย 42 ราย และคนต่างด้าว 680 ราย

ขณะที่พบจากการตรวจหาในโรงพยาบาลอีก 79 ราย จำแนกเป็นคนไทย 34 ราย และคนต่างด้าว 45 ราย สำหรับผู้ติด9jvสะสมทั้งหมดมีจำนวน 10,529 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 1,745 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจหาที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 8,784 ราย

ส่วนผู้ป่ว ย ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 459 ราย ต่างด้าว 321 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 5,708 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเ ชื้อ สามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 4,037 ราย

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้เสี ย ชีวิตอยู่ที่ 4 ราย เป็นคนไทย 3 ราย และต่างด้าว 1 ราย สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 7,714 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 122,721 ราย ผลการตรวจแลป (30 ม.ค.64) จำนวน 5,349 ราย พบเ ชื้อ 722 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 99,427 ราย ยอดสะสมผู้พบเ ชื้อ รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,889 ราย

สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การแพร่dit0kp CV-19 พบผู้ป่วยใหม่ 801 ราย ตรวจหาเชื้อเชิงรุกแล้วกว่า 112,721 คน

ขอบคุณ ข่าวสด