สมุทรปราการ คุมเข้ม ยกระดับมาตรการป้องกันจุดคัดกรอง เดินทางข้ามจังหวัด

สถานการณ์การแพร่กระจาย CV-19 ในไทยยังคงต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงที่มีการติดต่อหนัก ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ม.ค ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ ลงนามคำสั่ง ด่วนที่สุด ที่สป 0017.1/ว108 เรื่อง การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 เมื่อคืนที่ผ่านมา (10 ม.ค.) โดยมีเนื้ อหาระบุว่า ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด

ตามมาตรการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 และถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1.ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยให้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจหรือจุดสกัดรับทราบแนวทางปฏิบัติว่า

เอกสารรับรองความจําเป็น สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจหรือจุดสกัด ได้ทั้งเข้าและออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รายละเอียดปรากฏตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดที่กําหนด

2.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก และเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรองให้ประสานสอดคล้องกัน ทั้งขาเข้าและขาออก โดยจัดกําลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจหรือจุดสกัดให้เพียงพอ ดังนี้

2.1จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนามที่เป็นเส้นทางหลัก ให้บูรณาการเจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2.2 จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่

เพื่อให้การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และมอบหมายสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ผ่านทางสื่อมวลชน และสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ สมุทรปราการ สั่งยกระดับ คุม CV-19 เข้มตาม 5 จังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19