สปสช. มอบสิทธิประโยชน์ บัตรทอง เพิ่มอีก 2 รายการ

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรทองที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 2 รายการ เนื่องจากวันนี้ (27 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2563 มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ 2 รายการ คือ

1.การตรวจคัดกรองการได้ยินในหนูน้อยแรกเกิดกลุ่มเสี่ย ง

โดยการวัดการสะท้อนกลับของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน (OAE) โดยใช้เครื่องมือใช้วัดการสะท้อนกลับของเสียงที่เกิดขึ้นในหูชั้นใน เพื่อตรวจสอบการทำงานของเซล ล์ประสา ทว่าปกติหรือไม่ และการตรวจได้ยินระดับก้านสมองแบบคัดกรอง (A-ABR) เป็นการวัดคลื่นประสา ทที่เกิดจากการตอบสนองด้วยเสียงกระตุ้ น กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ที่ 30,434 คน ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายไว้ 12.33 ล้าน

2.การผ่ าตั ดฝังประสา ทหูเทีย มในกรณีที่ตรวจคัดกรองแล้วมีปัญหาหูหนว ก

โดยอุปกรณ์ประสา ทหูเทีย มชนิด Rechargeable ในเด็ กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่มีระดับการได้ยิน 90 dB ขึ้นไป และไม่เคยฝึกภาษามือ คาดว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับการรักษาราว 33 คน โดยระหว่างนี้ สปสช. อยู่ระหว่างการต่อร่องราคาค่าประสา ทหูเทีย มให้ต่ำกว่าชุดละ 600,000 บาท

สิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะช่วยให้เด็ กมีพัฒนาการสมวัยและไม่เสียโอกาสทางสังคม เนื่องการได้ยินเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดและพัฒนาการทางภาษา โดยเฉพาะเด็ กในช่วงอายุ 3 ปีแรกของชีวิต หากมีความผิดปกติทางการได้ยินจะส่งผลกระทบโดยตรงกับพัฒนาการทั้งการพูด ภาษา การเข้าสังคม การเรียน ภาวะจิ ตใจ ความจำ พฤติกรรม อารมณ์ และการเสียโอกาสทางสังคม จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว นายอนุทิน กล่าว

ทั้งนี้ ภาวะเสียการได้ยินเกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ 40% ส่วนใหญ่เป็นความผิดปกติทางพั นธุกร รม ส่วนอีก 60% เกิดจากสาเหตุที่ป้องกันได้ เช่น การติดเชื้ อขณะอยู่ในครร ภ์ ภาวะแทร กซ้อ นที่เกิดระหว่างคลอ ด ได้รับย าที่มีผลต่อหูชั้นใน ได้ยินเสียงดังเป็นเวลานาน เป็นต้น สำหรับประเทศไทย มีรายงานการศึกษาความชุกของการเสียการได้ยินในประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 0.2 – 0.5

ขณะที่การศึกษาโครงการทะเบียนประสา ทหูเทีย มในเด็ กแรกเกิดปกติ พบอัตราความพิ การทางการได้ยิน 1.7 ต่อเด็ กแรกเกิด 1,000 คน ในจำนวนนี้ 1 ใน 3 ยังเป็นผู้พิ การทางการได้ยินระดับหูตึ งรุ นแร งถึงหูหนว ก ดังนั้น เมื่อพิจารณาเด็ กแรกเกิดทั้งประเทศ จากจำนวน 656,571 คนในปี 2560 คาดประมาณการณ์ว่าจะมีเด็ กหูหนว กจำนวน 328 คน ต่อปี

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของ บัตรทอง ที่ สปสช. มอบให้กับประชาชน