ศิริราช แจงแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่สัมผัสคนไ ข้ ติด CV-19

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว หลังจากศิริราช ชี้แจงเจ้าหน้าที่ 4 คนติดไม่ใช่บุคล ากรทางการแพ ทย์ เป็นเจ้าหน้าที่เอกสาร ประจำตึกอาคารเรียน ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่ วย ติดจากในชุมชน สัมผัสเสี่ ยงต่ำ 60 เคส กั กกันแล้ว วันนี้ (19 ม.ค.)

รศ.นพ.นริศ กิจรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพ ทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล ม.มหิดล กล่ าวถึงกรณีบุคล ากร รพ.ศิริราช ติดCV-19 ว่า ผู้ที่ติดใน รพ.ศิริราช ไม่ใช่บุคล ากรทางการแพ ทย์ และไม่ได้ติดจากคนไ ข้ แต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านเอกสาร และมีการติดจากชุมชนที่อยู่อาศัย


ศิริราชออกมาชี้แจง

ส่วนสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ตรวจชิ้นเนื้อทางการแพท ย์ และส่วนรับส่งร่างผู้ป่ วยที่เสี ยชี วิต ไม่ใช่ตึกที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่ วย ดังนั้น ขอให้ผู้มารับบริการมั่นใจได้ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่ วย

อีกทั้ง รพ.ศิริราชมีมาตรฐานในการป้ องกันอย่ างดี “ส่วนผู้ติดเบื้องต้น 4 คน ได้ทำการรับไว้ใน รพ.แล้วและผู้มีเสี่ ยงต่ำ 60 คน ได้ทำการกั กกันโร คแล้ว แต่ยังต้องรอการแถลงรายละเอียดอย่ างเป็นทางการจากคณบดีศิริราช” รศ.นพ.นริศกล่ าว

ขอบคุณ ข่าวส ด