ศิริราช ประเมินผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เนื้อป อดเหลือพอหายใจเองหรือไม่

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่ างมาก วันนี้ (21 ม.ค.) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพ ทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล ม.มหิดล กล่ าวถึงความคืบหน้าาอการของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ว่า


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

จากการประเมินในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ยังมีการอั กเส บของป อด ยังต้องให้ย าปฏิชี วนะ ซึ่งขณะนี้คิดว่าน่าจะคุมเชื้ อได้ เพระายังไม่พบการกระจายไปยังส่วนอื่น และให้ย าคล ายกล้ ามเนื้ อและให้ย านอนหลับเพื่อลดการต้ านการใช้เครื่องช่ วยหา ยใจ

จากการใช้ย าทำให้ลำไ ส้ช้า จึงมีการเติมอาหารทางเส้ นเลื อดด้วย ส่วนเรื่องอื่นปกติดี ทั้งชี พจร ความดั นโลหิ ต ไม่ต้องให้ย าช่วยความดั นหรือย ากระตุ้ นหัวใ จ ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่ าวว่า


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สิ่งที่ต้องติดตามต่อ คือ ปอ ดและการติ ดเชื้ อ โดยหลังจากจัดการเ ชื้อในปอ ดแล้ว เนื้ อป อดของผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ยังเหลือพอที่จะทำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่ วยหา ยใจหรือไม่

เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ท่านสามารถนอนหงายได้ ระดับอ อกซิเจ นเป้นปกติ แต่ก็เนื่องจากยังใส่เครื่องช่ วยหา ยใจ แต่เมื่อเริ่มมีอาการถอยการใช้เครื่องช่ว ยห ายใจปรากฏว่ามีอาการเหนื่ อย ออกวิเ จนไม่เพียงพอ ก็ต้องกลับมาใส่ใหม่

จึงต้องมีการประเมินว่าเนื้ อปอ ดเหลือเท่าไร เพียงพอกับการหา ยใจเองหรือไม่ เพื่อวางแผนการรั กษ าต่อไป

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หายป่ วยโดยเร็ วนะคะ