วิธีลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พ.ศ. 2564 ซ้อมกรอกแบบฟอร์ม รอเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถูกเลื่อนมา 2 ครั้งแล้ว จากเดือน กุมภาพันธ์ และปลายปี 2563 แต่ล่าสุดเมื่อ ต้นเดือนพฤศจิกายน คลังพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในต้นปี 2564 (เร็วสุดปลายมกราคม ช้าสุดปลายกุมภาพันธ์)

วิธีกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับแบบฟอร์มลงทะเบียนที่จุดบริการ

-ธนาคาร ออมสิน ธ.ก.ส. กรุงไทย

-สำนักงานคลังประจำจังหวัด

-สำนักงานเขต (50 เขตในกรุงเทพฯ) ทำการกรอกแบบฟอร์มตามความเป็นจริง ลงชื่อท้ายเอกสาร แนบสำเนาเพื่อประกอบการพิจารณา

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ออมสิน และกรุงไทย

-ถ้ามี สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิก าร

-ถ้ามี สำเนาใบทะเบียนสมรส

-ถ้ามี ใบรับมอบอำนาจ

-ถ้ามี ใบรับรองแพทย์

ส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่ รอรับส่วนท้ายของเอกสารที่เราลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว รอพิจารณาและแจ้งผลการสมัคร

แบบฟอร์มสำหรับสมัครบัตรสวัสดิการ

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งออกเป็น 6 ส่วน

ข้อมูลส่วนตัว

รายได้

ทรัพย์สิน

หนี้สิน

สิทธิสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว

รับรองข้อมูล

ยืนยันจากสถานที่เรายื่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยกตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้

1.การกรอกข้อมูลส่วนตัว วันเดือนปีที่ลงทะเบียน

-ให้ยึดวันที่ท่านเขียนใบสมัครนี้ เลขประจำตัวประชาชน

-ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่าน ชื่อ-สกุล

-ให้ใส่คำนำหน้า

– ชื่อ

– สกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชนในตอนนี้ วันเกิด

-ให้ใส่วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่ท่านเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน

-ใส่ที่อยู่ปัจจุบันที่ท่านอาศัยอยู่ (อาจจะไม่ตรงกับบัตรประชาชนก็ได้) ช่องทางติดต่อที่เราสะดวก

-ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล (วิธีสมัครอีเมล) สถานภาพ

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพปัจจุบันของท่าน เช่น สมรส เป้นต้น สภาพความเป็นอยู่

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสภาพความเป็นอยู่ของท่าน สถานภาพครอบครัว

-ทำเครื่องหมายถูกในช่องสถานภาพครอบครัวและป้อนจำนวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน

2.การกรอกข้อมูลรายได้ ให้ท่านสำรวจเรื่องรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมาว่ามีประมาณเท่าใด อาจจะไม่ตรงทั้งหมดแต่ขอให้ป้อนใกล้เคียงความจริงที่สุด ในช่องอาชีพ การทำงาน จะมีให้ทำเครื่องหมาย 3 ส่วน อาชีพทั่วไป

ข้าราชการ อาชีพเกษตรกรปลุกพื้ช อาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ โดยในส่วนของอาชีพเกษตรกร ท่านจะต้องทำเครื่องหมายเพิ่มเติมด้วย เช่น ท่านเลือกอาชีพเกษตรกรปลูกพื้น และท่านต้องเลือกด้วยว่าเป็นพื้นชนิดได อาจจะเป็น ข้าว แบบนี้ เป็นต้น

3.การกรอกข้อมูลทรัพย์สิน ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินให้ท่านยึดตามเอกสารสิทธิ์เป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึง ที่ดิน สปก 4-01 หรือในจองด้วย ยกตัวอย่างเช่น ท่านทำอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ สปก ท่านก็ทำเครื่องหมายถูกที่ ช่องว่า มี เป็นต้น ส่วนของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้ยึดตามเอกสารสิทธิ์ เช่น ชื่อผู้ออกรถเป็นของเมีย ก็ให้ท่านเลือกในช่อง ไม่มี เป็นต้น (แต่หากเมียลงสมัครเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง มี) ส่วนทรัพย์สินที่อยู่ในตาราง ก็ขอให้ท่านยึดตามข้อมูลจริงที่มี เช่น ท่านเปิดบัญชีธนาคาร ออมสิน และมีเงินในบัญชี 3,000 บาท ก็ขอให้ท่านทำเครื่องหมายถูกในช่องแรก 1-30,000 ครับ

4.การกรอกข้อมูลหนี้สิน ในส่วนนี้ท่านสามารถกรอกข้อมูลจริงๆ เพื่อรับการพิจารณาทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ได้ เช่น ท่านมีหนี้นอกระบบ 15,000 บาทและไม่มีบัตรเคดิต ก็ขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามรูปได้เลยครับ หรือ หากท่านมีหนี้บัตรเคดิต หนี้ ธกส.หนี้กู้ยืมสหกรณ์ ก็ขอให้ป้อนลงในช่องได้เลย

5.การป้อนข้อมูลสวัสดิการ จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) และ กองทุนประกันสังคม ม33 /39 / 40 หากท่านมีสิทธิในส่วนไหนก็ขอให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องได้เลยครับ

6.รับรองข้อมูล ลงชื่อ ส่วนสุดท้ายแล้วก็ขอให้ท่านอ่านรายละเอียด และลงลายมือชื่อในส่วนของผู้ให้ความยินยอม

7.รอรับเอกสารยืนยัน หลักฐานว่าเราได้มาลงทะเบียนแล้ว ขอให้ท่านรอรับเอกสารในส่วนนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านได้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว