วันเดียวรู้ผลอนุมัติ เปิดเงื่อนไขธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อ 50,000 ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ ธนาคารออมสินก็ได้เปิดโครงการน่าสนใจที่จะมาช่วยผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยธนาคารออมสิน เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ CV-19 ภัยทางเศรษฐกิจ โดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

#สินเชื่อธนาคารออมสิน 1 วันรู้ผลอนุมัติ สมัคร #สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน App MyMo ได้แล้ววันนี้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อ่านรายละเอียดเพิ่ม : https://mymobygsb.com/Loan-Empower.html

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารฯ และปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

– เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

– เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ CV-19

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

จำนวนเงินให้กู้

– ทุกอาชีพให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

– สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)

– อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มจากอัตราเดิมอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

การสมัครขอสินเชื่อ

– แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking (MyMo) โดยสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการขอสินเชื่อในรูปแบบ e-Slip (.jpg) ได้

ทั้งนี้ หากการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากยังไม่เต็มจำนวน และมีความประสงค์จะขอกู้วงเงินที่เหลือภายหลัง จะต้องขอกู้สินเชื่อวงเงินที่เหลือผ่านช่องทางสาขาของธนาคารออมสินเท่านั้น

การแจ้งผลการพิจารณา

– ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS และ Notification บน Mobile Banking (MyMo) ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน

สำหรับใครที่ประสงค์จะขอสินเชื่อ เพื่อนำมาใช้บริหารเงินในช่วงที่สถานการณ์ติดขัดเช่นนี้ ก็สามารถลองสมัครกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินค่ะ

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา ชิมช้อปใช้