รัฐใจป้ำ อนุมัติ เราชนะแล้ววันนี้ เริ่มลงทะเบียน 29 ม.ค. อ่านเลย

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่มีคนแ ห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก วันที่ 19 ม.ค. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ม.ค. เห็นชอบมาตราการเยียวย าประชาชนผู้ได้รับผลกระท บโครงการ เราชนะ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่า ยเงินเยียวย า 3,500 บาท ระยะเวล า 2 เดือน รวม 7,000 บาท

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการ เราชนะ จะเป็นแ รงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนด คาดมีผู้เข้าโครงการประมาณ 31 ล้ านคน และจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้ านบาท

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.2564

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวย าจะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐและต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

ไม่อยู่ในในระบบประกั นสังคม ตามมาตรา 33 และ 39

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ

ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562