รัฐแจง ผู้ใช้คนละครึ่ง ลุ้ นเพิ่มปุ่มยืนยัน เข้าร่วม เราชนะ แจก 3,500 สองเดือน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ภายหลังรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิ นกู ้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการ เราชนะ แจกเงินเยียวย าผู้ได้รับผ ลกระท บ CV19 ระลอกใหม่ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายช่ว ยเหลื อประมาณ 30-35 ล้ านคน และจะใช้กรอบวงเงินเยียวย าประมาณ 2.1 แสนล้ านบาท จำนวนเงินใช้ที่แท้จริงจะผั นแปรกับจำนวนผู้ได้รับการช่ วยเห ลือ และจะมีการเสนอให้ ครม.เห็นชอบทางการในวันที่ 19 มกราคมนี้

สำหรับเงื่อนไขการช่ วยเห ลือ ยังยืนยันจะมีการช่ วยเหลื อผู้ได้รับผ ลกระท บทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ไม่ได้มีการเลือกช่ วยเฉพาะ 28 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่คว บคุ มสูงสุดอย่ างที่ลือ ส่วนเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะมี 4 กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ ได้แก่

1.กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

2.กลุ่มเ ด็ กอายุต่ำกว่า 18 ปี

3.กลุ่มผู้มีรายได้สูง และ

4.แร งงานที่ได้รับสิทธิจากการประกั นสังคม

ส่วนวิธีการลงทะเบียน ในส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินอย่ างอัตโนมัติ 3,500 บาท 2 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม ส่วนคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ จะมีการให้ยืนยันขอรับการช่ว ยเหลื อผ่านแอพพลิเคชันโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ขณะที่กลุ่มคนอื่นที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ขอบคุณ มติช นออนไลน์