รวยก็ไม่รอด จำคุ กทาย าท ซัมซุง ฐานติดสิ นบนอดีตประธานาธิบดี

กระแ สข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้ เมื่อวานนี้(18 ม.ค.64) ศา ลสูงประจำกรุงโซล พิพ ากษาจำคุกนายลี แจยง วัย 52 ปีทาย าทและรองประธานซัมซุงกรุ๊ป บริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ เป็นเวล า 30 เดือน หรือ 2 ปี 6 เดือน ในความผิ ดทุ จริ ตติดสิ นบนเป็นจำนวนเงิน 2.98 หมื่นล้ านวอน (ราว 813 ล้ านบาท) แก่อดีตประธานาธิบดีพัค กึนฮเยในปี 2558 เพื่อแลกกับความช่ว ยเหลือด้านการสืบทอดตำแหน่งทางธุรกิจของตน

ในปี 2558 กองทุนบำนาญแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้ลงเสียงเห็นชอบให้ควบรวมบริษัทเชอิล อินดัสตรีส์ (Cheil Industries) และบริษัทซัมซุง ซีแอนด์ที (Samsung C&T) สองกิจการในเครือซัมซุง เพื่อทำให้เกิดบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในทางพ ฤตินั ย ซึ่งช่วยเพิ่มอำน าจให้อีในการควบคุมบริษัทซัมซุงทั้งเครือ

ก่อนหน้านี้ในปี 2560 ศ าลมีคำพิพ ากษาจำคุ กนายลีแจยง 5 ปี ก่อนถูกปล่อ ยตัวจากเรือ นจำ เมือเดือนกุมภาพันธ์ 2561ให้ต้องโท ษรอลงอ าญ า แต่ต่อมาศา ลฎีก าได้ส่งค ดีดังกล่ าวกลับสู่ศา ลสูง พร้อมเรียกร้อ งให้มีการลงโท ษที่ห นักขึ้น จนมาถึงคำตั ดสินจำคุ กครั้งล่ าสุด

นายลี แจยง ขึ้นมาเป็นผู้นำอาณาจักรซัมซุง ทางพฤ ตินั ยหลังนายลี กอนฮี บิดาและทาย าทรุ่นที่ 2 ของซัมซุงป่ว ยด้วยโร คหั วใจตั้งแต่ปี 2557 ก่อนมีการเปิดเผยว่าเสี ยชีวิ ตในวันที่ 25 ต.ค. 2563 ในวัย 78 ปี

ทั้งนี้ศ าลได้มีคำพิพ ากษาจำคุ กอดีตประธานาธิบดีพัค กึนฮเย นาน 22 ปี ฐานทุ จ ริต ใช้อำนา จมิช อบ ไปเมื่อ 14 ม.ค.64 ที่ผ่านมา