รพ.ศิริราช เปิดรับคิวเข้ารับวัคซีน ประจำปี 2564 กลุ่มไหนได้บ้าง เช็กเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันไ ข้ ห วัดใหญ่ เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ออกประชาสัมพันธ์ เปิดจองคิว “ฉี ดวัคซีนไ ข้ ห วัดใหญ่ในผู้ป่ว ยกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2564” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับประชาชนทุกสิทธิ (ยกเว้น สิทธิประกันสังคม อายุ 50 ปีขึ้นไป)

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดังนี้ที่ประสงค์ฉี ดวัคซีนป้องกันไ ข้ ห วัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ ฟรี ที่โรงพยาบาลศิริราช

1. กลุ่มผู้ป่วยโร คเ รื้ อ รัง 7 กลุ่ม ได้แก่ โร คปอดอุดกั้นเ รื้ อ รัง โ รค ห อบ หื ด โ รค หลอ ด เลื อดสมอง โร คหัวใจ ไ ต วาย เบ า หวาน และมะ เ ร็ง (แนะนำปรึกษาแพทย์ที่รักษาก่อนรับวัคซีน)

2. อายุ 65 ปีขึ้นไป

3. ผู้พิ การทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

4. โร ค ธ า ลั ส ซี เมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้ อ H I V)

5. โร คอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 kg หรือ BMI มากกว่า 35 kg/m2)

จองคิวฉี ดวัคซีนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. หน่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโร ค ห้อง 433 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 วันราชการ เวลา 07.30-15.30 น. (ยกเว้น 12.00-13.00 น.) กรุณานำบัตรประชาชน บัตรโรงพยาบาล โทรศัพท์มือถือ และสมุดวัคซีน (ถ้ามี) มาด้วย ติดต่อสอบถาม 02-419-7387

2. จองผ่าน Application เป๋าตัง (เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี) ติดต่อสอบถาม 02-111-1111

*ผู้ที่ประสงค์จะฉี ดวัคซีนที่สถานพยาบาลอื่น ให้ติดต่อลงทะเบียนที่สถานพยาบาลนั้นโดยตรง*

ผู้ที่จองคิวแล้วสามารถฉี ดวัคซีนไ ข้ ห วัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามวันและเวลาที่จอง

สำหรับประชาชนและบุคลากรที่ใช้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันไ ข้ ห วัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จองคิวรับสิทธิฉี ดวัคซีนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. หน่วยตรวจโร คประกันสังคม ตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 3 วันราชการ เวลา 09.00-15.00 น. กรุณานำบัตรประชาชน บัตรโรงพยาบาล โทรศัพท์มือถือ และสมุดวัคซีน (ถ้ามี) มาด้วย ติดต่อสอบถาม 02-419-8301

2. จองผ่าน Application เป๋าตัง ติดต่อสอบถาม 02-111-1111

ผู้ที่จองคิวแล้วสามารถฉี ดวัคซีนไ ข้ห วัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามวันและเวลาที่จอง

**หมายเหตุ ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนจองคิวฉี ดวัคซีนล่วงหน้ามาก่อน อาจไม่ได้รับวัคซีนในวันนั้น เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น**