ยังพุ่ง สมุทรสาคร ติดใหม่ 883 คน ป่ว ยสะสมเฉียดหมื่นคน

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วันที่ 30 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุข (สสจ.) จังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูลสถานการณ์cv ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร สรุปยอดผู้ติดcv ณ เวล า 24.00 น. ของวันที่ 29 ม.ค.64

พบผู้ติดรายใหม่อีก 883 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 865 ราย เป็นคนไทย 72 ราย แรงงานต่างด้าว 793 ราย

ส่วนผู้ติดในโรงบาล 18 ราย คนไทย 10 ราย และแรงงานต่างด้าว 8 ราย ทำ ให้ขณะนี้ จ.สมุทรสาคร มียอดผู้ติดสะสม เป็น 9,728 ราย

ทั้งนี้ สสจ.สมุทรสาคร ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว รวม 115,007 ราย และมีผู้สะสม 3 ราย

สำหรับสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด โดย ให้เปิด ตล าดและตล าดนัดได้ แต่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เปิดไม่เกิน 21.00 น.

และศูนย์เด็ กเล็กและสถานที่พักผู้สูงวัย เฉพาะเข้าพักเป็นประจำ ส่ววนสถานประกอบการโรงแรม ให้กำกับมาตรการป้ องกัน ส่วนสถานที่อื่นๆ ยังปิ ดให้บริการ