มาแล้ว ไทม์ไลน์เราชนะ กำหนดการลงทะเบียนและเงื่อนไข

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้ จากกรณีกระทรวงการคลัง เผยกำหนดการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ www.เราชนะ.com เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับประชาชน ในช่วงสถานการณ์ CV19 ระลอกใหม่ สำหรับ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียนอีก

โดยเงินงวดแรก จะเข้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ซึ่งกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ และ กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาทต่อสัปดาห์ จากนั้น จะได้รับเงินงวดถัดไป ทุกๆ วันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์, 19 กุมภาพันธ์, 25 กุมภาพันธ์, 5 มีนาคม, 12 มีนาคม, 19 มีนาคม และ 26 มีนาคม 64

ถัดมา กลุ่มที่มีแอปฯ เป๋าตัง (เฉพาะผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน) ต้องตรวจสอบสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ www.เราชนะ.com ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จากนั้นให้เริ่มกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เพื่อรับเงินงวดแรก จำนวน 2,000 บาท และจะได้วงเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังทุกๆ วันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1,000 บาท ขณะที่ กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลใดเลยนั้น จะต้องปฏิบัติตามไทม์ไลน์ดังนี้

1 วันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 64 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ โครงการ เราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โอนวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง

5 มีการโอนเงินแอปฯ เป๋าตังสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ ทุกสัปดาห์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์, วันที่ 4, 11, 18, 25 มีนาคม 2564


RC เจ้าของภาพ

กำหนดการลงทะเบียนและเงื่อนไขโครงการเราชนะ

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

2. ไม่เป็นผู้ประกั นตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกั นสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบ และไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกั นสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่ าสุด

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่ าสุด

ขอบคุณ ไทยรัฐ