ฝุ่น PM 2.5 ถล่ มกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 20 พื้นที่อ่ว ม ถึงขั้นวิกฤ ติ

ถือเป็นอีกข่าวที่หล ายคนจับตามอง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรย ากาศทั่วกรุงเทพมหานคร พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 มีค่า 220 ไมโครกรัม ต่อลบ.ม. ซึ่งสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ในขณะที่แรงงานก่อสร้างยังคงทำงานท่ามกล างปริมาณฝุ่นหนาแน่น โดยใส่แมสก์กันฝุ่นประกอบกับเป็นช่วงแพร่กระจายของ CV-19 ทุกคนจึงต้องระมัดระวั งในการดูแลตัวเอง


ฝุ่น PM 2.5

วันเดียวกัน ศูนย์แก้ไขปั ญหามลพิ ษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิ ษกระทรวงทรัพย ากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระท บต่อสุ ขภาพ สารมลพิ ษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

ช่วงเวล า 07.00 น. ตรวจพบค่าระหว่าง 49-110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก.ต่อลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก.ต่อ ลบ.ม.) เกินค่ามาตรฐานจำนวน 71 พื้นที่ จากทั้งหมด 73 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ


ฝุ่น PM 2.5

โดยค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานสูงสุดในระดับวิก ฤติสีแดง 20 พื้นที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุดที่ริมถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม. 110 มคก.ต่อลบ.ม. ริมถนนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 107 มคก.ต่อลบ.ม. (ดูเพิ่ม) ส่วนที่เหลือส่วนมากเป็นพื้นที่สีส้ม คุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระท บต่อสุ ขภาพ ทั้งนี้ในบริเวณพื้นที่สีแดง

ขอประชาชนควรหลี กเลี่ ยงกิจกรรมกล างแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุ ขภาพควรปรึกษาแพทย์ ส่วนพื้นที่สีส้ม ควรเฝ้าระวั งสุ ขภาพ ลดระยะเวล าการทำกิจกรรมกล างแจ้ง ประชาชนกลุ่มเสี่ย งควรลดระยะเวล าการทำกิจกรรมกล างแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็น


ฝุ่น PM 2.5

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ งดเว้นการเผ าในที่โล่งทุกประเภท และห้า มใช้รถยนต์ที่มีค วันดำอย่ างเด็ ดข าด