ผู้ว่าฯมุกดาหารสั่งการ หลังชาวกกกอกร้องเรียน ยูทูบเบอร์เกาะติดนายไชย์พล

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม เพจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้ว่าฯมุกดาหารสั่งปกครองจังหวัดลงพื้นที่แ ก้ปั ญหาข้อร้อ งเรียนจากชาวบ้านกกกอก ร้องถูกยูทูปเบอร์คุ กคาม

20 มกราคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านกกกอก ม.2 ตำบลกกตูม อ.ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ว่า ได้รับความเดื อดร้อนจากการถูกยูทูบเบอร์คุ กคามและร้องขอให้ทางราชการไปดูแลความปล อดภั ยในหมู่บ้าน


เจ้าหน้าที่ เตรียมตรวจสอบ

จึงได้มอบหมายให้ทีมป กครองจังหวัด ประกอบด้วย นายวิโรจน์ สนธิกรณ์ ป้อ งกันจังหวัดมุกดาหาร นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ จ่าจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนิติกร ที่ทำการป กครองจังหวัดมุกดาหาร. ไปร่วมหารือกับ นายประหยัด คุณมี ปลัดอาวุโส อ.ดงหลวง เพื่อหาแนวทางการแ ก้ไขปั ญหากรณีราษฏรบ้านกกกอก ม.2 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร


แหล่งที่พักของเหล่ า ยูทูบเบอร์

โดยในเบื้องต้นได้มอบหมาย ให้ อำเภอดงหลวง ร่วมกับ สภ.กกตูม จัดกำลังเจ้าหน้าที่ ไปดูแลความปล อดภั ยและความสงบเรียบร้อยบริเวณบ้านกกกอก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ให้สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดงหลวง จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจคัดกรอง


ยูทูปเบอร์เยอะมาก

และลงทะเบียนยูทูบเบอร์ สื่อมวลชนที่มาจาก พื้นที่อื่นๆ ทุกราย ตามมาตรการป้ องกัน CV19 และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็ จจริงจังหวัดมุกดาหาร จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็ จจริงกรณีที่ราษฎรร้ องเรียนฯ ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม หากพบการกระทำผิ ดจะได้ดำเนินการตามก ฎหมาย ต่อไป


เป็นหมู่บ้านเล็กๆ

อย่ างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่ างไรทีมงานจะรี บนำมาอัพเดททั นที

ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร