ปลื้มปีติ ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2564

พสกนิกรชาวไทยปลาบปลื้มใจ เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ปวงชนชาวไทย ความว่า เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพร แก่ทุก ๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ

และความเป็นมงคลโดยทั่วกัน คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปวิทย าการต่าง ๆ และนิสัยจิตใจ ทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใคร ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่ างใกล้ชิด ในปีใหม่นี้จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณา ให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดี ความงาม และความเจริญ ทั้งปวง

ความมั่นคง หนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง และช่วยกันสืบสาน รักษา ให้ดำรงอยู่ ไม่ขาดสาย และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้น พร้อมทั้งตั้งตัว ตั้งใจ มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตน ปฏิบัติงานให้ดี ให้ถูกต้อง ด้วยความมีสติรู้ตัว และด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผล แม้ประเทศจะตกอยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตินั้นไปได้ ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน จะนำพาชาติบ้านเมือง ให้บังเกิดความผาสุก มั่นคง และเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง กำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตน นำพาส่วนรวม และประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปี 2564 แก่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่ างเป็นพระปรมาภิไธย วปร. และตราพระนามาภิไธย สท. เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร

ด้านขวามีพระบรมฉาย าลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในฉลองพระองค์ชุดไทย ที่ทรงฉายในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรพรรรดิพิมาน เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ใต้พระบรมฉาย าลักษณ์ ระบุพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่า พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2564 พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย

ทั้งนี้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ