ปลัด กระทรวงมหาดไทย ย้ำผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เดินทางข้ามจังหวัด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งด่วนที่สุด ภายหลังมีการประชุมกำหนดมาตรการเพิ่มการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อให้เกิดระสิมธิภาพในการปฏิบัติ และการเดินทางของประชาชน

โดยทางศูนย์บริหารสถานการณ์ 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนด ออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และข้อกำหนด ออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 และมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติยการ ศูนย์บริหารสถนการณ์ (ศปก.ศบค.) กำหนด จึงให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว