ปฏิทินโอนเงินเยียวยา เราชนะ โอนเข้าบัตรคนจน วันไหนบ้างเช็กเลย

เ ป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ช าวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็ นจำนวนมาก

ต้อ งขอแสดงความยินดีกั บผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ (บัตรคนจน)

จำน วน 14 ล้านคนทั่วปร ะเทศ ซึ่งกำลังจะได้รับเงิน ช่ว ยเหลือจาก CV19 รอบใหม่

จ ากโครงการเราช นะ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐจะ

ไม่ไ ด้รับเงินเยียวย าจากโครงการเราช นะเต็มๆ 3,500 บาทต่อเดือน เห มือนกลุ่มอื่น

เนื่ องจากผู้ถือบัตรฯ ได้รับความช่ว ยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโ ภคที่จำเป็น

สิ นค้าเพื่อการศึกษา แล ะวัสดุการเกษตรอยู่แล้ว 700-800 บ าทต่อเดือน

ดั งนั้น โครงการเราชนะก็จะเ ข้ามาเติมเงินให้อีก 2,700-2,800 บ าทต่อเดือน

เพื่ อให้ครบ 3,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ถื อบัตรฯ จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมจากโคร งการเราชนะ 2,700-2,800 บาทต่อเดือน

เป็นร ะยะเวลา 2 เดือน โดยแบ่งจ่ายทุกสัปด าห์ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไปถึงเดือนมีนาคม 2564

วิธีจ่ายเงินเยียวย า เราชนะ การจ่ายเงินเยียวย าจากโคร งการเราชนะ

ใ ห้ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวั สดิการแห่งรัฐ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ ม ตามวงเงินที่ท็อปอัพให้

CR เจ้ าของภาพ ขออนุญา ตเจ้าของภาพครั บ

กลุ่ มที่ 1 ผู้มีรายได้ไ ม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี

เดิ มได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้า 800 บา ทต่อเดือน ก็จะได้ท็อปอัพเพิ่ ม 2,700 บาท

รว มเป็น 3,5000 บาทต่อเดือน ในช่ว งเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โด ยแบ่งจ่าย 675 บาท เดือนละ 4 งวด

กลุ่ มที่ 2 มีรายได้ระห ว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี

เ ดิมได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้า 700 บ าทต่อเดือน ก็จะได้ท็ อปอัพเพิ่ม 2,800 บาท

ร วมเป็น 3,500 บาทต่อเดือน ในช่ วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยแ บ่งจ่าย 700 บาท เดือนละ 4 งวด

ตาร างเงิน เยียวย า โอนเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การโอนเงินเยี ยวย าท็อปอัพ 2,700-2,800 บาทต่อเดือน

จา กโค รงการเราช นะเข้าบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ

จะเริ่ มต้นในวันที่ 5 กุ มภาพันธ์ 2564 เป็นวั นแรก

จา กนั้นจะโอนเข้าทุกวั นศุกร์ เดือนละ 4 งวด ดั งนี้

เดือ นกุมภาพั นธ์ 2564 วั นที่ 5, 12, 19, 26

เดือ นมีน าคม 2564 วั นที่ 5, 12, 19, 26

ว งเงินจากโครงก ารเราชนะที่โอนเข้าทุกสัปด าห์ จะสะสมอยู่ในบัตรฯ

ไ ด้ถึงวันที่ 31 พฤษภ าคม 2564 หลังจา กนั้นวงเงินจะตัดทันที ไ ม่มีสิทธิ์ใช้ต่อ

เพร าะฉะนั้นผู้ถือบัตรคนจน บัต รสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องวางแ ผนการใช้เงินให้ดี

ภา พจาก thebangkokinsight

นา ยอาคม เติมพิทย าไ พสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระท รวงคลัง เปิดเผยว่า

เมื่ อวานนี้ (19 ม.ค. 64) ที่ปร ะชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นช อบโครงการเราชนะ

เพื่ อบรรเทาความเดื อดร้อนของประชาชนรอบใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายจ ะครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ

โดยเฉ พาะรับจ้าง อาชีพอิสระ ผู้มีรา ยได้น้อย หาบเร่แผงลอย รับจ้ าง และเกษตรกร

สำหรั บผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัต รคนจน จะได้รับเงินช่ วยเหลือ

จ ากโครงการเราชนะแบบอัตโนมัติ ไม่ต้ องลงทะเบียนเพิ่มเติม เพราะภ าครัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

สำห รับวงเงินท็อปอัพจากโคร งการเราชนะนั้น ผู้ถื อบัตรคนจน

บัต รสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ส ามารถกดมาใช้เป็นเงินสดได้ โดยต้องนำไปรู ดซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น

ซึ่งว งเงินในโครงการเราชน ะจะนำไปใช้ได้ ดังนี้ ร้านค้ าธงฟ้าประชารัฐ

ร้า นค้าที่เข้าร่วมโค รงการคนละค รึ่ง

ร้า นค้าที่เข้าร่วมโครงก ารเราชนะ ผู้ประกอบการภา คบริการ ได้แก่

ร้านตั ดผม ร้านซักรีด และภาคข นส่งสาธาระ ได้แก่ แท็กซี่ วิ นมอเตอร์ไซค์

ร ถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) องค์ก ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถเมล์ฯ ร่ว มบริการ รถไฟฟ้า

ขอบคุณ thebangkokinsight