บัตรปชช.หาย ทำใหม่ไม่คิดเงิน มหาดไทยเยียวย าช่วงCV-19

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม กรมการปกครองประกาศ ยกเว้น ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน และการทะเบียนราษฎร กรณีผลจาก CV19 เนื่องจากปัจจุบันพบการแพร่ของ CV19 ระลอกใหม่ขึ้นในหล ายพื้นที่ โดยมีประกาศพื้นที่ที่เกิดจาก CV19 ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ได้แก่

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธย า เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรส งคร าม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือแ ก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในสถานการณ์วิก ฤตินี้ กรมการปกครองจึงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ในเรื่องต่อไปนี้

(1) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

(2) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร

(3) การแจ้งการเกิ ดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น

(4) การแจ้งการต ายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น

(5) การแจ้งการย้ ายที่อยู่

(6) การออกบัตรประจำตัวให้กับคนซึ่งไม่มีสัญช าติไทย

(7) การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุ ดหรือสู ญห าย

2. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ในเรื่องต่อไปนี้

(1) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรห ายหรือถูกทำล า ย บัตรชำรุ ดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและ ชื่อสกุล หรือการย้ ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

(2) การออกใบแทนใบรับ

(3) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

3. ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว ในเรื่องต่อไปนี้

(1) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 1บาท

(2) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละ 1 บาท

(3) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ให้มีขึ้น รายละ 1 บาท

4. ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล โดยเรียกเก็บฉบับละ 1 บาท ในเรื่องต่อไปนี้

(1) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง

(2) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล

(3) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

(4) การออกใบแทนหนังสือสำคัญตาม (1) (2) หรือ (3)

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าธรรมเนียมข้างต้น เป็นระยะเวล า 120 วัน นับแต่วันที่มีประกาศ (8 มกราคม 2564) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน โทร 0-2791-7427

ขอบคุณ มติช นออนไลน์