บัตรคนจนเตรียมเฮ เดือนกุมภาพันธ์ 64 ลุ้นรับเงินสูงสุด 4,300

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สรุปมาตรการที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ ว่ามีมาตรการอะไรบ้าง? และจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไร? เนื่องจากมีหลายมาตรการที่จะเพิ่มเข้ามาในช่วง 2 ถึง 3 เดือนต่อจากนี้

1. การเติมวงเงินเข้าบัตรคนจน 500 บาท เพื่อเป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็น เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 โดยต้องใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนเท่านั้น ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้ทำให้วงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่เคยได้คนละ 200 ถึง 300 บาท ตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด ดังนี้

ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อเดือน เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 500 บาท จะทำให้ยอดรวมเป็น 800 บาทต่อเดือน

ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาทต่อเดือน เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 500 บาท จะทำให้ยอดรวมเป็น 700 บาทต่อเดือน

สรุป เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับเงินส่วนนี้ 700-800 บาทต่อคน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน หรือมาตรการเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้กับประชาชนราว 30-35 ล้านคน ในโครงการ เราชนะ แจกเงิน 3,500 บาทต่อเดือนต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ทั้งนี้ต้องรอกระทรวงการคลังนำมาตรการนี้เสนอ ครม. ในวันที่ 19 มกราคม 2564 และคาดว่าประชาชนจะได้รับเงินราวต้นเดือนกุมภาพันธ์

หนึ่งในนั้นกลุ่มที่ได้รับสิทธิจาก เราชนะ คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว 14 ล้านคน โดยในกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ เนื่องจากภาครัฐมีฐานข้อมูลลงทะเบียนอยู่แล้ว

ทั้งนี้คาดว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถือบัตรคนจนมีลุ้นที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ 3,500 บาท โดยเป็นการโอนเงินเข้าบัตรเพื่อใช้สำหรับใช้จ่าย

นอกจากนี้มาตรการอื่นๆ ที่เคยได้รับจากการมีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆ ก็ยังคงได้รับต่อไปตามเดิม ทั้ง

ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อเดือน

ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

รวมถึงมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีการอนุมัติขยายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 ดังนี้

มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำประปา จะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นอกจากมาตรการเดิมที่รับแล้ว ยังคงรอลุ้นกับมาตรการบรรเทาความเดื อดร้อ นประชาชน หรือ เราชนะ ที่จะได้รับเงินเพิ่ม 3,500 บาท เมื่อรวมกับวงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่รัฐเพิ่มให้ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน อาจจะลุ้นได้รับรวม 4,200 ถึง 4,300 บาททีเดียว