ต่างด้าวผวา กลุ่มชายฉก รรจ์ บุ กเคาะห้องไ ถเงิ น พบเป็นตำรวจจริงกับอาสาสมัคร

ถือเป็นอีกข่าวที่หล ายคนจับตามอง จากกรณีเจ้าของอพาร์ทเมนท์แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เผยภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นกลุ่มชายฉกร รจ์จำนวน 4-5 คน อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรว จบุกตรวจปัสส าวะแร งงานต่ างด้ าวที่พักอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์ย ามวิก าล และข่ มขู ่เรียกรับเงิน ล่ าสุด พ.ต.อ.วิสาขะ เพ็ชรเกษม ผกก.สภ.หนองขาม ได้ตั้งทีมสืบส วนส อบส วนกลุ่มบุคคลดังกล่ าวพบว่า


ภาพเหตุการณ์

เป็นตำรว จจริง 1 นาย แต่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ สภ.เมืองชลบุรี ก่อนขอมาปฏิบัติหน้าที่ที่ สภ.หนองขาม และถูกเรียกตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สภ.เมืองชลบุรี ตามเดิมเมื่อหล ายเดือนก่อน แต่ยังคงมาร่วมกับอาสาสมัครของ สภ.หนองขาม วนเวียนแสดงพฤ ติกร รมลักษณะนี้อยู่ในพื้นที่สภ.หนองขาม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำร วจก็ไม่ได้นิ่งเฉย ได้พย าย ามเรียกผู้เสี ยหายที่เป็นเจ้าของอพาร์ทเมนท์และแร งงา นต่างชาติ


ภาพเหตุการณ์

ที่ถูกเรี ยกร้ องเงิ นจากการตรวจปั สสาว ะให้เข้ามาแจ้งความดำเ นินค ดี ที่ สภ.หนองขาม เพื่อยืนยันว่ากลุ่มบุคคลดังกล่ าวมีการเรียกรับผ ลประโยชน์จากการตร วจปัสส าวะจริงหรือไม่ และจะได้ทำการส อบสว นอย่ างละเอียดต่อไป

ซึ่งขณะนี้ได้ทำการตรวจสอ บอาสาสมัครที่อยู่ใน สภ.หนองขาม ว่า มาเป็นอาสาสมัครถูกต้องหรือไม่ มีการอบรมหรือไม่อย่ างไร ส่วนทางค ดีก็จะมีการรวบรวมหลั กฐ านและจะดำเนินการทางอ าญ าให้ถึงที่สุด โดยในขณะนี้ทราบว่าผู้เสี ยหายที่เป็นชาวต่ างช าตินั้นยังไม่กล้ าเข้าแจ้ งความเนื่อ งจากกลั วจะไม่ปล อดภั ยในการดำเนิ นชีวิ ตอยู่ในพื้นที่

อ ย่ างไรก็ตาม เป็นเหตุการณ์ที่ควรระมักระวั งอย่ างยิ่ง เพราะมิ จฉ าชีพมาในหล ายรูปแบบ โดยเฉพาะมาในรูปแบบข้ าราชการ ย ากที่จะขัดขืนได้