ตรวจเจอ เด็ ก 4 เดือนติด CV-19 แม่สอดเจออีก 6 ราย ตรวจเพิ่มอีก 500 คน

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 64 สถานการณ์ CV-19 ที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่โรงพย าบาลแม่สอดได้รับตัวคนไทย ในจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ข้ามกลับมารั กษา CV-19 เป็นจำนวนมากและทำให้มียอดผู้ติด CV-19 สะสมมากยิ่งขึ้น แต่เป็นยอดผู้ติด จากต่างประเทศและอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่

ล่ าสุดมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตรวจพบแรงงานชายและหญิง สัญชาติเมียนมา รวม 6 คน ที่ทำงานในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรวจพบติด CV-19 โดยในที่นี้มีเด็ กเล็กวัย 4 เดือน รวมอยู่ด้วย 1 คน ซึ่งแรงงานทั้งหมดรวมเด็ กเล็กตรวจพบติด CV-19 ภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งย่ านใจกล างหมู่บ้านแม่ปะหนองบัวคำ เขตอำเภอแม่สอด

ซึ่งชุมชนแห่งนี้มีทั้งคนไทยและแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวนมากพักอาศัยรวมกัน หลังตรวจพบผู้ติดภายในประเทศในเขตอำเภอแม่สอดกลุ่มล่ าสุดนี้ ก็ส่งผลทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะคนไทยในหมู่บ้านที่ตรวจพบผู้ติดรายใหม่และหมู่บ้านข้างเคียง โดยชาวบ้านหล ายคนต่างกลับมาวิตกกังว ลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านของตนเองทั้งที่ชาวบ้านในทุกหมู่บ้านมีการป้องกันตนเองเป็นอย่ างดี

ส่วนผู้ป่ วยทั้ง 6 ราย ขณะนี้ถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพย าบาลและมีการเร่งส่งตัวกลุ่มแรงงานกลุ่มเสี่ย งที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่ วยอีกหล ายสิบคนเข้าไปตรวจหา CV-19 พร้อมส่งตัวกลุ่มเสี่ ยงสัมผัสผู้ติดเข้าพื้นที่กั กตัวของรัฐในเขตอำเภอแม่สอดเพื่อรอดูอาการเป็นเว ล า 14 วัน

ขณะเดียวกัน ทีมแ พทย์โรงพย าบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอดและอาสาสมัครชุมชนที่จัดเป็นชุดภาคสนามเคลื่อนที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบทามไลน์ผู้ติดทั้ง 6 ราย พร้อมตั้งหน่วย CV-19 เพื่อตรวจให้แก่กลุ่มแรงงานกลุ่มเสี่ ยงสัญชาติเมียนมา จำนวน 500 คน ภายในหมู่บ้านหนองบัวคำ หมู่11 และหมู่บ้านวัดไผ่ล้อม หมู่12 เขตตำบลแม่ปะ

เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเก็บตัวอย่ างไปตรวจจำนวน 500 ตัวอย่ าง ซึ่งถูกส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการโรงพย าบาลและห้องตรวจพื้นที่ใกล้เคียงและต้องรอลุ้นผลตรวจในช่วงสายของวันพรุ่งนี้ ซึ่งจากการตรวจพบกลุ่มแร งงานต่างด้ าวติด CV-19 ในวงล่ าสุด

ขณะนี้ทีมแ พทย์พย าบาลและบุคล ากรสาธารณสุขจากหล ายอำเภอในจังหวัดตากได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเสริมในพื้นที่แม่สอด ตลอดยังมีทีมแ พทย์จากโรงพย าบาลในจังหวัดใกล้เคียงก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะส่งทีมเจ้าหน้าที่มาเสริมการทำงานร่วมกับโรงพย าบาลแม่สอด โดยทุกฝ่ายมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากแล้ว