ช็อก พนง.โรงงานใหญ่ 2 หมื่นคน หลังตรวจ พบติดแล้ว 69 ราย

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับวันที่ 6 ม.ค. นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท เร่งตรวจหา CV-19 ให้กับพนักงานบริษัทฯ ทุกคนในจังหวัดสมุทรสาคร รวม 27,522 คน จนถึงวันที่ 5 ธ.ค. มีพนักงานได้รับการตรวจแล้ว 23,630 ราย มีพนักงานที่ติดเพียง 0.29% หรือ 69 คน จึงได้แยกพนักงานกลุ่มดังกล่ าวเพื่อกักตัวและส่งรักษากับทางภาครัฐต่อไปหากมีอาการใดๆ ทั้งนี้การตรวจทั้งสิ้นจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์หน้า

ย้ำว่าพนักงานของเราทุกคนจะได้รับการตรวจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนจะได้รับการดูแลอย่ างดี โดยไม่จำกัด อายุ เพ ศ หรือเชื้ อชาติ เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าการผลิตของไทยยูเนี่ยนจะดำเนินอย่ างต่อเนื่อง ไทยยูเนี่ยนได้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการกักตัวพนักงานกลุ่มเสี่ ยงที่มีการติดต่อกับผู้ติด นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐยังมีการติดตามผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ย งต่อไป ไทยยูเนี่ยนจะยังคงติดตามสถานการณ์และประสานงานกับภาครัฐอย่ างใกล้ชิด

เราได้มีมาตรการที่ชัดเจนในการดูแลผู้ที่ติดเอาไว้แล้ว มาตรการและขั้นตอนต่างๆ เหล่ านี้ยังรวมไปถึงการดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบในขณะที่กักตัวตามแนวทางของภาครัฐ มีการระบุผู้ใกล้ชิดผู้ที่ติดและตรวจหา CV-19 ให้ ตลอดจนการทำความสะอาด big cleaning ในบริเวณต่างๆ สิ่งที่สำคัญอีกประการคือ โรงงานของไทยยูเนี่ยนทุกโรงยังคงเปิดดำเนินการตามปกติเนื่อง จากจำนวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบมีอัตราและจำนวนที่น้อยมาก นายธีรพงศ์ กล่ าว

ทั้งนี้ ภายหลังจากสถานการณ์ CV-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ไทยยูเนี่ยนตอกย้ำเสมอว่า สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดคือสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ และมีการเพิ่มมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด บริษัทฯ มีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงาน การผลิตยังคงดำเนินอย่ างต่อเนื่อง แต่ได้งดการประชุมติดต่อ ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่มาติดต่อ ยกเว้นธุรกรรมที่จำเป็นเท่านั้นและต้องได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทยังมีการจำกัดการเคลื่อนย้ายพนักงานภายในโรงงานเองและให้ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ทำงานจากบ้าน มีการทำความสะอาดฆ่ าเชื้ อต่างๆ ในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงให้พนักงานปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่ างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังมีแผนการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ และมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่ างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินตามมาตรฐานสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อพนักงาน การดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ไทยยูเนี่ยนยังคงดูแลชุมชนโดยรอบอย่ างต่อเนื่อง ชาวสมุทรสาครได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 ในจังหวัดเป็นจำนวนมาก บริษัทได้มีการส่งความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ เราขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุ่มเททำงานอย่ างเต็มที่ ไทยยูเนี่ยนยังคงเชื่ อมั่นว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกัน นายธีรพงศ์ กล่ าว

อย่ างไรก็ตาม ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ ที่กำลังประสบภาวะวิกฤ ตในครั้งนี้ด้วยนะคะ เราจะผ่านมันไปได้ด้วยกัน

ขอบคุณ ไทยยูเนียน