ชานนาเฮ เกษตรกร 8 ล้านราย เตรียมรับเงิน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ชาวโซเชียลต่างติ ดตาม และต้ องบอก ว่า  ดีมากครับ

ล่าสุด นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ว่า หลังจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรีฯ

แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมาเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

โดยมอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระ ทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและกระทร วงการคลัง สำนั กงบประมาณ สภาพัฒน์ดูแลผล กระทบที่เกิดขึ้นในสองเดือนนี้ นั้น

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงเ กษ ตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้นาย ทองเปลว กองจันทร์ ปลั ด กระทรว งเก ษตรฯ เตรียมความพร้ อมในการเยียวย าเกษตรกร

เพื่อความรวดเร็วทันทีที่มีความชั ดเจนว่ารัฐบ าลจะช่วยเหลืออย่างไร

ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานเศรษ ฐกิจการเกษตร (สศก.)ในฐานะนายทะเบียนต รวจสอ  บรายชื่อเกษตรกรที่เ คยขึ้นทะเ บียนในโครงก าร ช่วย เหลือเมื่อปีที่แล้ว

ซึ่งเกษตรกร ประมาณ 8 ล้านรายได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 15,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มิ.ย – ส.ค.

โดยรัฐมนตรีเกษตรฯ ยังมอบนโยบายให้เกษตรกรรายใหม่และที่ตกหล่นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนโดยต้องคร อบคลุมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและทุกขั้นตอนต้องตรว จสอ บความถูกต้อง

สำหรับโครงการช่วยเหลือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบ จากการแพ ร่ กระจายของ C V-1 9 ในปี 2563 สศก.

ในฐานะนายทะเบีย นจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนและได้ตร วจส อบแล้ว ให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วยบรรเทาความเดื อดร้ อนของเกษตรกรกว่า 1 แสนล้านบาท

ซึ่งประกอบไปด้วย เกษตรกรกลุ่มพืช กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มประมง กลุ่มหม่อนไหม กลุ่มชาวไร่อ้อย และกลุ่มชาวไร่ย าสูบ

โดย 2 กลุ่มหลังขึ้นทะเบี ยนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังตามลำดับโดยส่งทะเบียนเกษตรกรผ่าน สศก. ก่อนส่งให้ ธกส. โอนตรงให้เกษตรกร

นายอลงกรณ์ กล่ าว ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยนโยบายเทคโนโลยี เกษตร 4.0 ของ นายเฉลิมชัย ได้พัฒนาปฏิรู ปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยี

เช่น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ มีบิ๊กดาต้าทำให้มีฐานข้อมูลเกษตรกร พร้อม ดำเ นินการในทุกภารกิจโดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกรกลางปีที่แล้วสามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรให้ ธกส. ภายใน 5 วันทำการหลังจากคณะรั ฐมนต รีมีมติช่วยเหลือเกษตรกร

โดยรัฐมนตรีเกษตรฯ มีความห่วงใยเกษตรกรอย่างมากจากผลกระทบจาก C V-1 9 และย้ำให้ช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรให้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม เฉลิมชัย ฉับไวสั่งเตรียมพร้อม ช่วยเหลือเกษตรกร รอบ 2 จำนวน 8 ล้านราย ใช้ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า เน้นรวดเร็วครอบคลุมถูกต้อง หลังนายกฯ ประกาศจะช่วยเหลือประชาชน ช่วย C V-1 9 รอบ 2