จนท. ห ลังตร วจ CV-19 เหน็ดเหนื่อยจนฟุบ คิดถึงบ้านก็กลับไม่ได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตามและ ต้องบอกว่ า ยังไง ใส่แมส กินร้อน ช้อ นกลางกันด้วยนะครับ

จากสถานก ารณ์ก ารแ พร่ C V D-19 ระลอกใหม่ ซึ่งครั้งนี้มีผู้ติ ดมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ทำให้บุคลากรทางกา รแพทย์ทั่วประเทศ

ต้องทำห น้าที่กันอย่างหนักด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะในจังหวัดที่มีผู้ติ ดมากหรือน้อย เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ ยวข้องก็ต้องทำหน้าที่กั นอย่างสุดกำลัง เพื่อพี่น้ องประชาชนทุกคน

ล่าสุด วันที่ 5 มกราคม 2564 เฟซบุ๊กเพจ สุพรรณบ้านเรา ได้เ ผยภาพการทำงานของทีมแพ ทย์และพย า บาล จ.สุพรรณบุรี ที่ต้องทำหน้าที่ตร วจ  C V D -19

ให้กับผู้มีความเสี่ยงที่เข้ามาตรวจหาเชื้ อ จากภาพจะเห็นได้ว่ามีประชาชนมาต่อแถวรอตรว จเป็นจำนวนมาก โดยวันหนึ่งตรวจหาผู้สุ่ มเสี่ ยงนับพันราย


เจ้าหน้าที่ทุกคน ต่างก็ต้องทำงานแข่งกับเวลา ร่างกายอ่อนล้าไปตาม ๆ กัน หลายคนอยากกลับไปหาครอบครัว

แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะต้องเว้น ระยะห่างในช่วงสถา นการ ณ์แบบนี้ ไม่อยากเอาเชื้ อ กลับไปสู่คนที่บ้าน

ทั้งนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Taro Taroku ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพย าบาลเจ้าพระย ายมร าช จ.สุพรรณบุรี

โดย โพสต์รูปความเหน็ดเหนื่อ ย หลังออกตร วจให้กับประชาชน สภาพอิดโรยถึงกับฟุบคาตู้ตรว จคัดกรอง

นอกจากนี้ ยังเ ผยภาพขณะเข้าตรว จกลุ่มเสี่ยง โดยระบุว่า  สวัสดีปีให ม่ 2564

ยังคงค้นหาผู้ติดเชื้อกันต่อไป ปี นี้เราไม่ได้เจอครอบครัวเพราะด้วยภา ระหน้าที่ ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีละกัน”

 

จะเห็นได้ว่า บุคลากรทางการแพ ทย์ต้องเสียสละและทำง านกันอย่างหนักจริง ๆ

ซึ่งก็มีชา วเน็ตจำนวนมากร่ว มกันส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเท ศ

ภาพจาก สุพร รณบ้านเรา

ภาพจาก สุพร รณบ้านเรา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวเพ ชรบุรี 24ชั่วโมง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวเพ ชรบุรี 24ชั่วโมง