คลังฯ เคลียร์ชัด หลังประชาชนขอ 7,000 เป็นเงินสด

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ จ่า ยเงินเยียวย าผู้ได้รับผลกระท บ ระลอกใหม่ แต่ไม่จ่า ยเงินสด โอนเข้าบัญชีเหมือนปกติ จนทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเป็นจำนวนมาก

รัฐบาลอ ย ากให้ประชาชนที่เดือดร้อนจริง ได้วางแผนการใช้เงิน ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ไม่ไปใช้จ่ ายในสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือย หรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเอง จึงกำหนดว่าเราจะจ่า ยให้ครั้งละ 1,000 ทุกสัปดาห์ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่ าวถึงเหตุผลในการจ่า ยเงินเยียวย า ผ่านแอปฯ เป๋าตังในการแถลงข่าว ณ กระทรวงการคลัง

โครงการเราชนะ เป็นโครงการช่วยเหลือลดภ าระค่ าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระลอกใหม่ โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้ านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวล า 2 เดือน ม.ค.-ก.พ.64 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้ านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ นอกจากเยียวย าประชาชนแล้ว เงินจำนวนดังกล่ าวรัฐบาลได้หวังให้ประชาชนนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ ายสำหรับการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และค่ าใช้จ่ ายสำหรับการเดินทาง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน เรียกว่า ได้ประโยชน์อย่ างคุ้มค่ า

ใครอย ากมีสิทธิ ต้องยอมให้ตรวจบัญชี

สำหรับเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ทั้งจากรายได้ ระบบประกั นสังคม และความช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐไปแล้ว โดยจะยังครอบคลุมในประชาชนทุกกลุ่มอาชีพอยู่ เช่น อาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่

1. สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกั นตนตามมาตรา 33

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5. ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน 300,000 บาท ต่อปี ตามฐานข้อมูลที่มีล่ าสุด

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มี ล่ าสุด

ทั้งนี้ จะมีการคัดกรอง และตรวจสอบผ่านข้อมูลของกลุ่มที่รัฐมีฐานข้อมูลแล้ว เป็นอันดับแรก คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจ น) และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยกลุ่มนี้จะต้องยินยอมให้รัฐตรวจสอบเงินรายได้ และบัญชีธนาค ารขณะที่ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่ าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.- 12 ก.พ.64 ในช่วงเวล า 06.00 – 23.00 น.

ในครั้งนี้จะใช้แพลตฟอร์มของรัฐบาลที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด โดยกลุ่มที่ไม่มีแพลตฟอร์มจะใช้วิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราชนะ คำกล่ าวจาก รมว.คลัง

โอน-จ่ ายผ่านแอป ใช้เงินสดไม่ได้

เพราะจุดประสงค์ของ เราชนะ คือการลดภ าระค่ าครองชีพให้แก่ประชาชน รัฐจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสะสมวงเงินช่วยเหลือและสามารถใช้จ่ ายได้จนถึงสิ้นเดือน พ.ค. 64 โดยรูปแบบการจ่ ายเงินรายสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการกระจา ยการใช้จ่า ยในแต่ละช่วงเวล าได้ โดยมีรูปแบบการจ่า ยเงิน 3 ช่องทาง คือ

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจำนวน 7,000 บาท ดังกล่ าว หมายถึงการรวมเงินที่ได้จากบัตรสวัสดิการในรายเดือนอยู่แล้วด้วย คือ

1.1 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท (บวกเงินรายเดือน 2 เดือน 1,600 บาท)

1.2 กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,800 บาทต่อคนต่อเดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท (บวกงเงินรายเดือน 1,400 บาท)

โดยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 จนกว่าจะครบวงเงิน

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง (คนที่ใช้ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน) ซึ่งยินยอมให้ตรวจคุณสมบัติด้านรายได้ และบัญชีธนาค าร ซึ่งผ่านการคัดกรองแล้ว รัฐจะจ่า ยเงินผ่านระบบ g-Wallet ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกๆสัปดาห์ ตามวงเงินโครงการ 7,000 บาท ต่อคน (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จะเริ่มได้รับเงินทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล นอกเหนือจากกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์www.เราชนะ.comและผ่านการคัดกรองแล้ว ต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ g-Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง ก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (รายละเอียดการใช้จ่ ายแบบเดียวกันกลุ่มที่ 2)

ทั้งนี้ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้ าธงฟ้าประชารัฐ (2) ร้านค้ าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ (3) ร้านค้ าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เราชนะ