คลังปลื้ม ระบบไม่ล่ม เผยยอดคนลงทะเบียน เราชนะ ครึ่งวันแรก

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก จากกรณีที่วันนี้ เป็นวันแรกที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียน เราชนะ ที่ทางภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือเยียวย าให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระท บ จำนวนประมาณ 31.1 ล้ านคน

วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวล า 2 เดือน สำหรับเดือนม.ค.-ก.พ. 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้ านบาท

ล่ าสุดวันที่ 29 ม.ค. น.ส.กุลย า ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง กล่ าวถึงยอดลงทะเบียนโครงการเราชนะ ผ่าน www เราชนะ.com ที่เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 ม.ค.เป็นวันแรกว่า ล่ าสุดเมื่อเวล า 12.00 น. กระทรวงการคลังพบมียอดอยู่ที่เกือบ 5 ล้ านราย โดยอยู่ที่ 4.9 ล้ านราย ส่วนจะเพิ่มไปอีกจำนวนเท่าไหร่ ยังคาดการณ์ไม่ได้


รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนที่อยู่ในเงื่อนไขเข้าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. เริ่มตั้งแต่เวล า 06.00-23.00 น.

ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนตามโครงการเราชนะ คือ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกั นสังคมมาตรา 33 ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้พึงประเมิน 3 แสนบาทต่อปี หรือ ผู้มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท