คน 28 จังหวัดโปรดทราบ จะเข้าชัยนาทต้องโชว์ใบรับรองแพทย์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 ม.ค.64 เฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เผยแพร่คำสั่ง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน CV-19 ในการข้ามเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยมีใจความสำคัญ ระบุเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะเข้าพื้นที่ จ.ชัยนาท ต้องโชว์ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ติด CV-19 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

1. บุคคลใดที่จะเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของสํานักงานสาธารณสุข จ.ชัยนาท เข้ามาในเขตพื้นที่ จ.ชัยนาท ต้องแสดงหนังสือรับรองสุขภาพจากสถานพย าบาลของจังหวัดต้นทางว่า ไม่ติด CV-19 ต่อเจ้าพนักงานควบคุม จ.ชัยนาท ก่อนเข้าพื้นที่ โดยหนังสือรับรองสุขภาพจะต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับแต่ได้รับผลการตรวจ

ถ้าหากมีความจําเป็น (พิเศษ/เร่งด่วน) ไม่สามารถตรวจหาที่จังหวัดต้นทางได้ ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุม จ.ชัยนาท และเข้ารับการตรวจ CV-19 ก่อนเดินทางเข้าที่พักอาศัยหรือทํากิจกรรมอื่นในพื้นที่ จ.ชัยนาท โดยจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุม จ.ชัยนาท ก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง

2. บุคคลในพื้นที่ จ.ชัยนาท ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีความจําเป็น หากมีความจําเป็นให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุม จ.ชัยนาท ในพื้นที่พักอาศัยทั้งไปและกลับ ส่วนกรณีเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ จ.ชัยนาท ไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศ (28 จังหวัด) ต้องเข้าสู่มาตรการการตรวจหาเชื้ อ (โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง) และมาตรการการกักกันที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด

3. กรณีที่มีบุคคลในครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.ชัยนาท เจ้าบ้านต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมให้ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

4. ในกรณีที่บุคคลใดทราบว่าตนเองเคยเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการติด CV-19 ขอให้กักตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพย าบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ชัยนาท ออกคำสั่ง มาจาก 28 พื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ติด CV-19 ถึงจะเข้าพื้นที่ได้