ข่าวดี ชาวไทยเตรียมเฮ จะไม่มี CV-19 อีกต่อไป

ถือเป็นอีกข่าวที่หลายคนจับตามองวันนี้ 30 ธันวาคม นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและย า (อย.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวั คซี นป้องกัน CV-19 ในประเทศไทยว่า

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและย า (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของวั คซี นCV-19 ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนวั คซี นทุกรายการ


นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

ทั้งวั คซี นที่พัฒนาจากต่างประเทศ และวั คซีนที่ผลิตในประเทศไทย ทุกเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้สามารถขึ้นทะเบียนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

โดย อย. ได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับขึ้นทะเบียนวั คซี นป้องกันCV-19 เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และขอให้ประชาชนมั่นใจว่า วั คซี นที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. จะมีความปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิผลป้องกันโ รค และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย. ได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง และประเมินผลความปลอดภัยของวั คซี นอย่ างรอบด้านด้วย

ก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวไทย ที่กำลังจะได้ใช้วั คซี นที่ปลอดภัยกันในเร็วๆนี้