ขึ้นลงไม่หยุด ราคาทองคำเมื่อเร็วๆนี้ 20 มกราคม 2564

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหล าม เรียกได้ว่าขึ้น ๆ ลงๆ ผันผวนไม่หยุดเลยจ้า สำหรับราคาทองคำบ้านเรา วันนี้ทางทีมงานเลยได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกัน ราคาทองวันที่ 20 มกราคม 64

ทองคำแท่งมีราคารับซื้ อในประเทศอยู่ที่บาทละ 26,150 บาท ข ายออก 26,250 บาท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 25,681.04 บาท ขา ยออกที่ราคา 26,750 บาท ขณะที่ราคาทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,844.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

ซื้ อทองดูอย่ างไรว่าเปอร์เซ็น ไม่ต่ำหรือไม่ใช่ทองป ลอม

การเลือกซื้ อทองควรซื้ อกับร้านทอง ซึ่งมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง เพราะมีก ฎหม ายว่าด้วยฉล าก สคบ.คว บคุมอยู่ แต่วิธีดูทองต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งมีวิธีการดูทอง ดังนี้

1)ดูจากภายนอกโดยดูจากความสมดุลระหว่างน้ำหนัก กับขนาดของเส้น

2)วิธีการเผ าไ ฟ วิธีสามารถเช็กได้ว่า เปอร์เซ็น ทองเป็นอย่ างไร โดยมีข้อสังเกตจากการเผ าไ ฟ ถ้าเผ าแล้วตัวสร้อยเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือออกดำแสดงว่า เปอร์เซ็น ต่ำมีส่วนผสมอื่นเจือปน

3)วิธีการเช็กเปอร์เซ็นทองด้วยเครื่องมือเอ กซเ รย์วิธินี้ เป็นวิธีที่ไม่ทำให้สินค้าเสี ยห ายและทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง ความแม่นยำขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่อง

4)วิธีการถ่ วงจำเพาะ โดยใช้เครื่องวัดความ ถ่วงจำเพาะหาค่าความหนาแน่น หรือ ความถ่ วงจำเพาะ และเทียบว่าเป็นโลหะชนิดใด

5)การ Fire Assay หมายถึงการตรวจสอบทองโดยว่าวิธีหลอมละล ายเพื่อให้เนื้อทองผสมเฉลี่ยเป็นเนื้อเดียวกัน และนำไปตรว จพิสูจน์เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทองคำ ซึ่งเป็นวิธีที่มีผลคล าดเคลื่อนในการตร วจสอบน้อยที่สุด

หากไปข ายทองรูปพรรณคืนร้านทอง จะมีหลักเกณฑ์ในการรับซื้ อทองรูปพรรณคืนอย่ างไร?

หลักเกณฑ์ตามประกาศของ สคบ. การรับซื้ อคืนทองรูปพรรณของร้านค้าทอง คือ หัก 5เปอร์เซ็น จากราคาทองคำแท่งรับคืนประจำวันที่สมาคมประกาศ ซึ่งจะมีการติดประกาศราคารับซื้ อคืนทองคำรูปพรรณอยู่หน้าร้านทองทุกแห่ง

จะซื้ อทองร้านไหนจึงจะมีมาตรฐานทองที่ดี

ปัจจุบัน ร้านทองจะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สคบ. ซึ่งควบคุมโดยกฎหมายว่าด้วยฉล าก โดยร้านทองทุกแห่งจะต้องติดฉล ากตามถาดแต่ละถาด ซึ่งจะมีรายละเอียดเรื่องของน้ำหนัก เปอร์เซ็นต์ทอง ค่าแร ง ชนิดสินค้า ระบุไว้อย่ างชัดเจน

รวมถึง สคบ. ได้ดำเนินการค วบคุณมาตรฐานร้านทองผู้ผลิต ให้ผลิตทองที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สินค้าที่ส่งไปข ายทั่วประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการดำเนินการควบคุ มต้นน้ำ ดังนั้น ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าซื้ อทองร้านไหนก็ได้มาตรฐานเดียวกัน คือ 96.5เปอร์เซ็น

การลงทุนในทองคำ ควรเลือกลงทุนในทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณ

ขึ้นอยู่ความต้องการใช้งาน ว่าต้องการซื้ อเพื่อเป็นการเก็บออม หรือการลงทุน หากเป็นการลงทุน ควรซื้ อเป็นทองคำแท่ง เพราะมีส่วนต่างซื้ อเข้าข ายออกบาทละ 100 บาท ไม่มีค่ากำเหน็จ

แต่หากต้องการซื้ อเพื่อสวมใส่เป็นเครื่องประดับ และออมทรัพย์ไปในตัว ควรซื้ อเป็นทองรูปพรรณ ซึ่งจะมีค่ากำเหน็จหรือค่าแรง แล้วแต่ลวดล าย