กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุล้มระหว่างออกกำลังพระวรกาย

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ความว่า เนื่องจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเ หตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติ

ในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ทรงได้รับบ าดเ จ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก

คณะแพทย์โรงพย าบาลพระมงกุฎเกล้าได้ถวายการรั กษา และถวายความเห็นว่า ควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 11 มกราคม 2564