กปน.ออกประกาศเตือน เลี่ยงดื่มน้ำประปาเค็ม พื้นที่ 3 จังหวัด

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.17 น. การประปานครหลวง เตือนประชาชน 12-18 ม.ค.นี้ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ อาจได้รับผลกระท บน้ำประปามีรสชาติกร่อยหรือเค็ม เหตุจากน้ำทะเลหนุนสูง ผู้ที่มีอาการประจำตัวควรเลี่ ยง นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง หรือ กปน. ระบุว่า ในช่วงวันที่ 12-18 ม.ค.นี้ ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระย า


น้ำประปาเค็ม

จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภั ยแล้ ง และน้ำเค็มรุกสูงเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระย าถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล อาจส่งผลให้น้ำประปามีรสชาติกร่อย เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นบางช่วงเวลา ซึ่ง กปน. จะแจ้งข้อมูลล่วงหน้าเป็นระยะ เพื่อให้ประชาชนได้วางแผนการใช้น้ำประปา

และสำรองน้ำประปาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที กปน. ยืนยันว่าคุณภาพน้ำประปายังคงความสะอาดปลอดภั ยเช่นเดิม

ทุกพื้นที่ให้บริการของ กปน. ทั้งกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ มีน้ำประปาใช้อย่างไม่ขาดแคลน โดยมีคำแนะนำว่า แม้น้ำประปายังบริโภคได้ แต่ผู้ไม่สบายด้วย โร คไ ต หั วใ จ ความดั นโลหิ ตสู ง เบ าหวา น ควรหลี กเลี่ย ง

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 12-18 ม.ค.นี้ น้ำประปาจะเค็มกว่าปกติด ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ย ง ควรง ดบริโภคนะคะ

ขอบคุณ การประปานครหลวง